Parkhaven d.d. 24 december 2021

Objectinformatie

Adres: Parkkade Rotterdam
Percelen: Gemeente Delfshaven, sectie G, nummers 637 en 638, beiden gedeeltelijk, Sectie E nummer 1881 gedeeltelijk
Perceelgrootte: ±12.500 m²

Voornemen tot aangaan overeenkomst Parkhaven

De gemeente Rotterdam is voornemens om een ontwikkelovereenkomst te sluiten met een combinatie van ontwikkelaars en bouwers (de Ontwikkelcombinatie)[1] voor het project ParkHaven – een woningbouwontwikkeling aan de Parkhaven aan weerszijden van de Euromast – en de daaruit voortvloeiende verkoop van de in de aanhef genoemde gronden en/of de uitgifte in erfpacht daarvan.

Ontwikkelcombinatie is enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van de gemeente is de Ontwikkelcombinatie de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de ontwikkelovereenkomst van de locatie Parkhaven en de daaruit voortvloeiende verkoop van gronden en/of de uitgifte in erfpacht daarvan. 

Het project ParkHaven zet in op het transformeren van de locatie naar een aantrekkelijke boulevard met een omvangrijk woningbouwprogramma van ruim 600 woningen met commerciële voorzieningen en een ondergrondse parkeervoorziening, vlakbij de Euromast en het Maastunneltracé. Dat vraagt om een combinatie van ontwikkelkracht, technische en financiële bekwaamheid en ruime ervaring met grootschalige binnenstedelijke ontwikkeling.  Alle benodigde kennis en kunde om deze locatie voortvarend tot realisatie te brengen, met een marktconforme prijs voor de aankoop van de gemeentegrond, moet bij een contractpartij zijn georganiseerd. De Ontwikkelcombinatie voldoet daaraan. Zij heeft aantoonbare kennis en ervaring met omvangrijke binnenstedelijke ontwikkeling met gestapelde woningbouw, commerciële voorzieningen en ondergronds parkeren in een aaneengesloten complex van gebouwen. Ook beschikt de Ontwikkelcombinatie over voldoende financiële en economische draagkracht om de ontwikkeling ParkHaven uit te kunnen voeren.

Daarbij is van bijzonder belang dat de Ontwikkelcombinatie reeds in 2018 op eigen initiatief een plan heeft uitgewerkt voor woningbouw op het onbebouwde terrein aan de Parkhaven aan weerszijden van de Euromast. Sindsdien heeft zij zich aanzienlijke kosten en moeite getroost om dit plan nader uit te werken en daarvoor het nodige draagvlak te verwerven.

De plannen voor ParkHaven zijn al op 18 april 2019 openbaar gemaakt door middel van een raadsinformatiebrief. Er hebben zich sindsdien geen andere partijen gemeld met interesse voor de locatie Parkhaven. In juni 2019 heeft de gemeenteraad daarnaast het Grondbeleid en marktbenadering projectmatige woningbouw vastgesteld en gepubliceerd, waarbij Parkhaven als pilot voor unsolicited proposal is benoemd.

Op 16 december 2020 heeft de Ontwikkelcombinatie een definitief masterplan ParkHaven en een voorlopig grondbod ingediend. De gemeenteraad heeft op 18 februari 2021 met een ruime meerderheid het masterplan ParkHaven vastgesteld als document voor de verdere ontwikkeling van de Parkhavenstrook. Daarmee is besloten deze ontwikkeling als haalbaar te beschouwen met inachtneming van de uitgevoerde kwalitatieve en financiële toets en de geschetste aandachtspunten.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van de ontwikkelovereenkomst voor de locatie Parkhaven en de daar daaruit voortvloeiende verkoop van de in de aanhef van deze publicatie genoemde gronden en/of de uitgifte in erfpacht daarvan, namelijk de Ontwikkelcombinatie. Ten overvloede zij erop gewezen dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 18 januari 2021, 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan MenCuitgiftecapaciteitSO@rotterdam.nl onder vermelding van M&C21/0023128. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Rotterdam en de Ontwikkelcombinatie zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

[1] De besloten vennootschap Ontwikkelcombinatie ParkHaven B.V. (i.o.), handelend als beherend vennoot namens de commanditaire vennootschap Ontwikkelcombinatie ParkHaven C.V. (i.o.).