ERASMUSBRUG EN DE ROTTERDAM OP WILHELMINAKADE

EEN ANDERE BESTEMMING 

AANVRAAG ONTHEFFING
BIJ DE BEBOUWINGSCOMMISSIE

Je hebt een klein bouwplan op je eigen locatie, maar het plan past (deels) niet in het huidige bestemmingsplan. Wij helpen je graag om de juiste ruimtelijke procedure te doorlopen. We raden je aan om een conceptaanvraag in te dienen via het omgevingsloket. De aanvraag wordt dan besproken in de Rotterdamse Bebouwingscommissie.

De Bebouwingscommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over wel of niet meewerken aan het afwijken van een bestemmingsplan en te volgen procedures. In de Bebouwingscommissie zitten vertegenwoordigers vanuit verschillende disciplines zoals, milieu, parkeren, stedenbouw en welstand. Om tot een goed advies te komen weegt de commissie alle betrokken belangen af. Deze afweging is de basis voor de onderbouwing van het advies.

Voor het advies om wél mee te werken aan afwijking van het bestemmingsplan is het belangrijk dat een bouwplan goed past in de omgeving en voldoet aan de ruimtelijke kwaliteitseisen. De Bebouwingscommissie kijkt op basis van de ‘ruimtelijke onderbouwing’ welke gevolgen de geplande ingreep heeft voor de omgeving.
Dien hier je plan in bij de Bebouwingscommissie.

hofbogen en dakpark

Regels voor bouwen in Rotterdam
De vuistregels bouwen helpen je op weg om een goede conceptaanvraag in te dienen. De vuistregels geven de hoofdzaken weer van het gemeentelijk beleid die van toepassing kunnen zijn op je bouwplan. Ook vind je beknopte informatie over privaatrechtelijke en financiële zaken.
Let op:
Kijk ook goed naar de regels voor meer en anders bouwen en erfpacht. In sommige gevallen is bij een functie wijziging of ander gebruik een bijbetaling van toepassing.